See also May and June

Agate, AH git, Neutral, 7

Calliope, kə-LY-ə-pee, Female, 1

Emer, EE mer, Female, 5

Euphemia, YOO fee me uh, Female, 6

Euphenia, yoo FEE nee ah, Female, 7

Ferdinand, FUR-di-nand, Male, 3

Hermes, HUR meez, Male, 5

Hermia, HER mee uh, Female, 9

Kakali, ka KAH lee, Female, 9

Seda, SYEH dah, Female, 2

Xenophon, ZEE noe fon, Male, 3