Germanic Names Listed by Destiny Number

Raleigh, RAH lee, 6

Robert, RAH bert, 6

Rolf, rolf, 6

Yorik, YOR ik, 6

Walfred, WAL fred, 6

Waldron, WAL dron, 6

Wade, wayd, 6

Bjarki, BYARK ee, 6

Giselle, jih ZELL, 6

Alfdis, AHLF dis, 6

Disa, dee sa, 6

Estrild, esst RILLD, 6

Berengar, BER en gar, 7

Eberhard, EY bur hardt, 7

Fenrir, FEN reer, 7

Heidrun, HEY dthroon, 7

Hilda, HIL dah, 7

Ingrid, ING rid, 7

Ormond, OR mond, 7

Randolf, RAN dohlf, 7